بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


نمایشگاه ها در کشور قزاقستان

(AGRITEK ASTANA 2018) نمایشگاه بین المللی کشاورزی,باغبانی  و پرورش دام در آستانه
(AGRITEK ASTANA 2018) نمایشگاه بین المللی کشاورزی,
(FARMTEK ASTANA 2018) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و تجهیزات دامپروری د ر آستانه
(FARMTEK ASTANA 2018) نمایشگاه بین المللی تکنولوژی
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
IATANBUL JEWELRY SHOW
چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول
 نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
AYMOD ISTANBUL
نمایشگاه بین المللی کفش استانبول
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
IDEX ISTANBUL
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و تجهیزات وابسته
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
Sports week 2018
نمایشگاه تجهیزات ورزشی, بدنسازی, سلامتی ,ورزشهای روباز و سرپوشیده استانبول
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول
EVTEX 2018
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی خانگی استانبول