بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


گزارش تصویری از پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته در تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع