بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


اعزام هیات تجاري وبازاریابی به کشور مجارستان-بوداپست

 

 

 

دفتر امور نمایندگیهاي سازمان توسعه تجارت ایران با همکاري رایزنی بازرگانی جمهوري اسـلامی ایـران در بوداپست قصد دارد تا نسبت به اعزام هیات تجاري – بازاریابی از تاریخ 24 لغایت 28 شـهریورماه سـال جاري و بـه سرپرستی رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اقدام نماید.

 اهداف و برنامه هاي هیات:

1- بررسی میدانی بازار و شناخت ویژگیهاي بازار مصرفی کشور هدف

2- آشنایی و برقراري ارتباط با فعالان اقتصادي

3- شناخت قوانین و مقررات و دیگر الزامات قانونی ورود به بازار هدف

4- آشنایی به شهرکهاي صنعتی مجارستان

5- بازدید از مرکز لجستیک و پیشانی صادرات محصولات ایرانی به اروپا و مجارستان

6- شرکت در همایش فرصت هاي تجاري و سرمایه گذاري مشترك بین ایران و مجارستان

7- ملاقات هاي b2b و مذاکرات تجاري با تعیین وقت قبلی

8- بازدیدهاي تخصصی از کارخانه هاي مراکز تولیدي و صنعتی و پارك فناوري

 

 

ادامه مطلب در منبع

منبع