بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


برگزار کنندگان

China International Exhibitions Ltd

شرکت برگزار کننده China International Exhibitions Ltd

China Toy Association

شرکت برگزارکننده China Toy Association

CIEC (China International Exhibition Center)

China International Exhibition Centre (CIEC)

CIECC (China International Engineering Consulting Corporation)

شرکت برگزارکنندهCIECC (China International Engineering Consulting Corporation)

Connection Events

Connection Events

CTMA (China Textile Machinery Equipment Industry Association)

شرکت برگزارکننده CTMA (China Textile Machinery Equipment Industry Association)

Dome Exhibitions

Dome Exhibitions

DV Global Link

شرکت برگزارکننده(DV Global (Linkvicenzafiera

EASTPO Exhibition (Shanghai) Co. Ltd

شرکت برگزارکننده EASTPO Exhibition (Shanghai) Co. Ltd

expohip

برگزارکننده نمایشگاه

Exporum Inc

شرکت برگزار کننده Exporum Inc

Fachausstellungen Heckmann

Fachausstellungen Heckmann

Fairlink Exhibition Services Ltd.

شرکت برگزارکننده Fairlink Exhibition Services Ltd.