بانک اطلاعات بین المللی نمایشگاهی

International Fairs & Exhibitors Directory


  • شانزدهمین نمایشگاه بیت المللی مواد و تجهیزات دندانپزشکی استانبول
  • بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی منسوجات خانگی استانبول

نمایشگاههای پیش رو

(INGREDIENTS RUSSIA 2018) نمایشگاه بین المللی مواد و افزودنی های غذایی د رمسکو